Home

etxebizitza

Elkartzen

(Debajo en castellano)

Aurreko gobernuaren etxebizitza legea moldatzeko Nafarroan onartuko diren aldaketak, kasu zehatz batzuk konpondu arren pertsona guztion etxebizitza eskubidea bermatuko ez duen adabakia besterik ez dira.

Aldaketek, funtsean, babestutako alokairua sustatu asmoz etxebizitza berri gehiago eraikitzeko eraikuntza-enpresekin lortutako akordio bat dute oinarri. Alde batetik, alokairuaren zenbatekoa etxebizitza premian dauden pertsonek ordain dezaketen errentaren araberakoa izan beharrean, metro karratuaren salneurriaren murrizketan oinarritzen da. Eta bestetik, etxebizitzaren jabetza ez da administrazio publikoaren esku gelditzen, nahiz eta babespeko etxebizitza horien eraikuntza guztion diruarekin ordaindu.

Behin eta berriz errepikatzen den akatsa errepikatuko da oraingoan ere: diru publikoa esku pribatuetara bideratuko da babespeko alokairua sustatzeko. Zer dela eta ez da diru publiko hori “alokairu sozialeko etxebizitza publikoak” sustatzera bideratzen? Zergatik ez da diru publiko hori Administrazio publikoak kudeatuko lukeen eta, hain gai garrantzitsua izanik, benetako partehartze soziala izango lukeen ETXEBIZITZA PARKE PUBLIKOA handitzera bideratzen?

Etxebizitza hutsen erabilera bermatuz, etxebizitza premian dauden pertsonen beharrizanak aseko dituen alokairu sozialeko etxebizitza Parke Publikoa sortzea da egin beharrekoa. Etxebizitza berri gehiago eraikiz hirigintza basatiaren dinamika eroan jarraitzen dugu, hondamendi sozial, ekologiko eta ekonomikoa eragin duen dinamikan, zeinak egungo krisi eta bazterketa sozial testuingurura ekarri gaituen.

Eraikuntza enpresekin lortutako akordioan oinarritzen diren Legearen aldaketek Botere Judizialarekin eta erreskatatutako bankuen etxebizitzak kudeatzeko sortu zen Sareb elkartearekin erdietsitako akordioak ere hartu dituzte kontuan.

Sareb delakoarekin lortutako akordioa (Nafarroako Gobernuari 6 urtez 30 etxebizitza uztea) lorpen gisa saltzen zaigu, 30 etxebizitza besterik ez direnean, alegia, ogi apurrak besterik ez. Hasera haseratik Sareb delakoak kudeatzen dituen milaka etxebizitzek publikoak izan behar zuten, izan ere, Sareb bera finantza sistema “garbitzeko” helburuz diru publikoarekin, alegia, guztion diruarekin sortutako elkartea baita.

Bazterketa soziala eragin dezaketen etxe-gabetze kasuak antzemateko Botere Judizialarekin erdietsitako akordioari dagokionez; batetik, oso berandu dator… nolatan onar lezake “ustez” justizia egiteko ezarri zitzaigun “Justizia” horrek etxe-gabetzeengatik edo beste edozein arrazoirengatik pertsonak bazterketa sozialera kondenatzea? Eta bestetik, Administrazioak bere lana ongi egin eta guztioi dagokigun ETXEBIZITZA ESKUBIDEA bermatuko baligu, inoiz ez ginateke egungo egoerara iritsiko. Arazoa ez da juridikoa, arazoa borondatezkoa da, borondate politikoaren eremukoa. Arazoari benetako eta erabateko konponbidea emateko borondate politikoa behar da, etxebizitza premian dauden pertsona guztiei, etxe-gabetutakoei zein etxebizitza eskuratu ezin dutenei, etxebizitza duin bat bermatuko dien konponbidea bilatzeko borondatea.

Bestalde, Etxebizitza plan bat osatzeko partehartze publikoaz hitz egiten zaigu, Legearen aldaketa hauek idazteko egon den partehartze “publiko” bakarra eraikuntza enpresena izan denean, ekarpen eta iradokizunak helarazteko e-posta helbide bat jartzera eta eragile sozial bati eraikuntza enpresekin aurrez adostutako neurriak azaltzera mugatu direnean. Horri deitzen diote partehartze soziala?

Nola esan dezakete etxebizitzarik ez dutelako edota etxe-gabetzeen ondorioz etxebizitza galdu dutelako bazterketa sozialera kondenatuak dauden pertsonak egon daitezkeela? Babespeko alokairuan (ez alokairu sozialean) dauden etxebizitzen parkea handitzeaz ere mintzo zaizkigu Nafarroako Gobernuak 479 etxebizitza publiko hutsik mantentzen dituenean. Nola manten daitezke hainbeste etxebizitza hutsik etxebizitza premia hain handia denean? Gogoratu behar dugu egun Nafarroan 35.466 etxebizitza-huts eta oso gutxi erabiltzen diren 24.540 bigarren-etxebizitza daudela. Akaso ez dira etxebizitza nahikoak herritarren arazo nagusienetako bati irtenbidea emateko?

Etxebizitzaren arazoari errotik ekin behar zaio, hutsik dauden milaka etxeak egoki erabili behar dira funtzio sozial egokia bete dezaten. Ondasun higiezinen zerga igo daiteke, edo hutsik dauden etxebizitzei kanon bereziak ezarri, edo Europako beste herrialde batzuetan egiten den bezala, beren erabilerarako desjabetu. Akaso ez al zaituzte desjabetzen boteretsuek kanal bat, autopista bat edo urtegi bat egin nahi dutenean interes sozialari erreferentzia eginez? Ez al da etxebizitza eskubide sozial eta gizatiar bat? Nori egiten dio mesede gehiago eraikitzeak hainbeste etxebizitza huts dagoenean?

Iruñean berriki ikusi dugu gazteek hutsik dagoen etxebizitza bat okupatu dutenean sakoneko arazoak berdin jarraitzen duela, Administrazioak etxebizitza bat erabiltzeko eskubidea ukatzen jarraitzen duela. Horren oinarrizkoa den eskubidea ukatzen jarraitzen den bitartean, Elkartzen-etik okupazioa erabat legitimoa dela ulertzen dugu!! Egindako ekintzak kontzientziak astintzeko eta etxebizitza baterako sarbiderako oinarrizko eskubidearen ukazioa mahai gainean jartzeko balio izan du.

Gaur egun, Euskal Herriaren osotasunean, jabetza pribatuak izatea eta negozioa egitea eskubide sozial eta gizatiarren gainetik dago. Epaileek zergatik ez dute etxebizitza baterako, lanerako edo diru-sarrera duin baterako eskubidea ukatzen dutenen aurka jotzen?

Errepresio poliziala eta judiziala (beti berdinen aurka doana) ez da irtenbidea eta arreta sakoneko arazotik aldentzen du.

Gazteak eta herritar guztiak antolatzera eta gure eskubideen alde borrokatzera animatzen ditugu. Euskal Herri osorako Etxebizitza Lege bat behar dugu, hirigintza basatia gaindituz eta hutsik dagoen etxebizitzen erabilera bultzatuz, pertsona guztientzako alokairu sozialeko Parke Publiko bat eratuz jabetza pribatuaren gainetik. Eta noski, legearen osatze prozesua eragile sozialekin eta interesa duten herritarrekin egin behar da.

Zure eskubideak defenda itzazu!!


 

Elkartzen

L as modificaciones a la ley de vivienda del gobierno anterior que se van a aprobar en Nafarroa, no son mas que un parche, que solucionará unos cuantos casos pero que no va a favorecer el derecho a la vivienda de todas las personas

Las modificaciones se basan fundamentalmente en un acuerdo con las Constructoras para construir nuevas viviendas para fomentar el alquiler protegido. Por un lado, el alquiler no está basado en la renta que las personas necesitadas pueden pagar sino en la reducción del precio del m2. Y por otra parte, la propiedad de la vivienda no queda en manos de la Administración aunque las promociones de vivienda protegida serán subvencionadas con nuestro dinero.

Ya partimos de un error, siempre cometido y que se sigue cometiendo, se va a trasvasar dinero público a manos privadas para promocionar el alquiler protegido. ¿Por qué no utilizar el dinero público para promocionar “viviendas públicas en alquiler social? ¿Por qué no utilizar ese dinero público para incrementar el PARQUE PUBLICO DE VIVIENDA gestionado por la Administración Pública y con la verdadera participación social que se merece un tema tan importante?

Lo que hay que hacer es optimizar el uso de la vivienda vacía y crear un verdadero Parque Publico de vivienda en alquiler social que cubra las necesidades de todas las personas. Construyendo más, continuamos con el urbanismo salvaje, un desastre social, medioambiental y económico, el cual nos ha traído a esta situación de crisis y exclusión social.

Las modificaciones a la Ley basada en el acuerdo con las Constructoras le acompañan otros acuerdos con el Poder Judicial y la Sareb.

El acuerdo alcanzado con la Sareb para ceder durante 6 años 30 viviendas al Gobierno de Navarra se nos vende como un logro, cuando no son más que migajas. Las miles de viviendas propiedad de Sareb deberían ser desde su comienzo públicas, ya que la Sareb se creó para “limpiar” el sistema financiero, inyectando dinero público, o sea inyectando nuestro dinero.

En cuanto al acuerdo alcanzado con el Poder Judicial para detectar aquellos casos de desahucio que puedan suponer un riesgo de exclusión social. Por un lado llega tarde, esta “Justicia” se nos impuso para hacer “supuestamente” justicia, ¿Cómo esa “Justicia” puede permitir que se den casos de exclusión social por desahucios o por cualquier otra causa? Y por otro lado, si la Administración hiciera bien su trabajo haciendo efectivo nuestro DERECHO A VIVIENDA, nunca hubiéramos llegado a este extremo. El problema no es de justicia, sino de voluntad para solucionar realmente y de raíz el problema de acceso a una vivienda digna para todas las personas necesitadas, las desahuciadas y también las que con necesidad no pueden acceder a una vivienda.

Nos hablan de participación pública para la creación de un Plan de Vivienda, mientras que la única participación pública para la redacción de estas modificaciones fue la de las Constructoras, el proceso de participación se basó en facilitarnos un correo electrónico para enviar aportaciones y sugerencias, y en llamar a un colectivo social para exponerle las modificaciones ya consensuadas con las constructoras ¿A eso llaman participación social?

¿Cómo es posible que nos hablen de que hay personas en riesgo de exclusión social por carecer de vivienda o haberla perdido? Nos hablan también de ampliar el parque de vivienda en alquiler protegido, no social, mientras el Gobierno de Navarra tiene 479 viviendas públicas vacías. ¿Cómo existiendo tanta necesidad de vivienda están vacías? Recordamos que en Nafarroa existen 24.540 viviendas de segunda residencia infrautilizadas y 35.466 viviendas vacías. ¿No son viviendas suficientes para dar solución a uno de los mayores problemas de la población?

Hay que atajar el problema de la vivienda desde su raíz, hay que optimizar las miles de viviendas vacías existentes, haciendo que cumplan su función social. Se puede subir el IBI o poner cánones especiales a las viviendas vacías e incluso la expropiación de su uso como ya se hace en otros países de Europa. ¿Acaso no te expropian los poderosos cuando quieren hacer un canal, autopista o pantano aludiendo al interés social? ¿La vivienda no es un derecho social y humano? ¿A quién beneficia construir más habiendo tanta vivienda vacía?

Como hemos visto recientemente en Iruñea, cuando la juventud ocupa una vivienda vacía, constatamos que el problema de fondo sigue igual, la Administración sigue negando el derecho al uso de una vivienda. Mientras ese derecho tan básico se siga negando, desde Elkartzen entendemos que la ocupación es totalmente legítima. La acción llevada a cabo ha servido para agitar conciencias y poner sobre la mesa la negación de un derecho tan básico como el acceso a una vivienda.

Hoy, en el conjunto de Euskal Herria, hacer negocio y tener propiedades privadas está por encima de los derechos sociales y humanos. ¿Por qué los jueces no intervienen contra quienes niegan este derecho o el derecho al trabajo, o a tener un ingreso mínimo digno, …etc?

La represión judicial y policial ( siempre contra las mismas), no es la solución y es desviar la atención sobre el problema de fondo.

Animamos a la juventud y a todas las personas a organizarse y a luchar por nuestros derechos. Necesitamos una Ley de Vivienda para el conjunto de Euskal Herria, superando el urbanismo salvaje y dando uso a la vivienda vacía, creando un Parque Público de alquiler social accesible a todas las personas, por encima de la propiedad privada. Y por supuesto su elaboración debe contar con la participación de los agentes sociales y personas interesadas.

¡¡¡Defiende tus derechos!!!

UTZI ERANTZUN BAT - DEJA UN RESPUESTA

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s