Home

p004_f01

(abajo en castellano)

Borroka garaia da! webgunerako kolaborazioa, egilea: Bego Bitorika. Sortzen Elkarteko kordinatzaile orokorra

Aurre-matrikulazioaren kanpainaren bueltan gabiltzan honetan, urtero legez, hizkuntza ereduak dira aipagai nagusietakoa; gure seme alabak zein hizkuntza-eredutan matrikulatu behar ote ditugun, hain zuzen ere. Argi dago, aurre-matrikula non egin erabakitzean hizkuntza ez dela kontutan hartzen den gai bakarra, baina lehenengo aukeraketa bat egiteko erabiltzen den irizpidea bai.

Hizkuntza normalizatua duten herrialdeetan hezkuntza-gaiak aipatzean, curriculumaz, edukiez edo baloreez, pedagogi ereduaz, berrikuntzaz, teknologia berrien erabileraz, irakasleriaren prestakuntzaz, ikastetxeen egitasmoaz, edota guzti horrek behar dituen baliabide askotarikoez aritzen dira. Hizkuntzarekiko zalantzarik ez dago horietan, izan ere, hizkuntza propioa ikaskuntza-irakaskuntzarako bide izango denaren ziurtasuna eduki badaukatelako, eta baita ikasle eleaniztunak bermatzeko beste hizkuntza batzuk jasoko direnarena ere.

Baina Euskal Herrian, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako euskararen legea onartu zenetik hogeita hamalau urte pasa eta gero, Nafarroa garaian “Vascuenceren legeak” hogeita hamar urte bete ondoren, eta Ipar Euskal Herrian euskararen aitortza ofizialik gabe jarraitzen dugun honetan, euskararen normalizazioa bete gabeko helburua da oraindik ere. Hizkuntza-eskubideen aitortzatik gauzapenera bidea dago egiteko oraindik orain, eta gizarte esparru guztietan gainera. Horrela jaso berri du, Europan zehar hizkuntza gutxiagotuak dituzten herrialdeetako gizarte eragileen ekarpenaz osatu den Hizkuntza-eskubideak bermatzeko protokoloak.

Euskal Herritar guztiek daukate euskaraz ikasteko eta bizitzeko eskubidea. Euskal Herriko hezkuntza eremuan ere oinarrizko helburua izan da, eta gaur egun ere bada, belaunaldi berrien euskalduntzea (beste eremu batzuk ahaztu gabe jakina), eta aurrera pausu garrantzitsuak eman izan dira urteotan, batez ere, euskararen ezagupenari dagokionean. Euskal lurraldeetan zehar modu desorekatuan eman diren aurrera pausuak, besteak beste, lege marko ezberdinak tarteko.

Azken urte luzeotan egindako ebaluazio eta ikerketek (tartean administrazioek kaleratutakoak) ordea, agerian utzi dute hezkuntzan ezarritako hizkuntza-ereduen sistemaren porrota, ez baitu bermatzen, derrigorrezko hezkuntza bukatzean gazteak euskaldun osoak izatea. Irakats-ereduen artean D eredua da helburuetara gehien hurbiltzen dena, baina emaitzek erakusten dute hori ez dela nahikoa berme.

Euskal Herrian bizi dugun diglosia egoeran euskara ardatz izango duen murgiltze-eredu batek soilik ziurta dezake belaunaldi berriak euskaraz bizitzeko gaitasuna lortzea. Indarrean den hizkuntza-ereduen sistema  gaindituko duen murgiltze-eredu horren premia dauka Euskal Herriak. Derrigorrezko hezkuntza bukatutakoan gazte euskaldun eleaniztunak ziurtatuko dituena, euskararen eta gaztelaniaren (frantsesaren) erabateko ezagutza bermatuko duena eta atzerriko hizkuntza batena gutxienez, komunikatzeko gaitasunarekin batera.

Eta badugu nondik abiatu. Euskararen erakundearen kontseiluak 2008. urtean egindako “ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen” gogoetak bidea ireki zuen. Hain zuzen ere, horixe da irakats-ereduak gainditzeko atxikimendu gehien jaso duen proposamena. Eta ildo horretan ari gara SORTZEN elkartean lanean azken urteotan, proposamen hori praktikan egingarri bilakatzeko lanean bi testuinguru soziolinguistiko ezberdinetan: Diman eta Donostiako Egia auzoan.

Euskaldunok mundu honetan euskaldun gisa biziraungo badugu, euskaldun eleanitz gisa izango da. Horretarako euskarari lehentasuna eman behar zaio eskolan ere. Euskaraz izan behar du eskola hizkuntza esparru guztietan.

Etxeko hizkuntza euskara ez duten ikasleentzat murgiltze-eredua eta etxeko hizkuntza euskara dutenentzat mantentze-eredua da proposamenaren gakoa. Euskara gutxiago bizi duen ikasleari eskolak euskara gehiago eskaini behar dio.

Horrekin batera ikastetxean landuko diren hizkuntza guztien trataera hizkuntza-proiektuaren baitan jaso beharko da, hizkuntzen irakaskuntzarako bitarteko guztiak era koordinatuan eta osagarrian erabiliz.

Baina eskolak bakarrik ezin du euskaldundu. Eskolak bere lana ondo eginda ere gazteentzat garrantzitsuak diren beste eremuetan (familia, aisialdia, hedabideak, sare sozialak..) erdara nagusi bada, haur eta gazteek euskara ikastetxe barruko eginbehar gisa ulertuko dute, ez bizi-hizkuntza bezala. Horregatik da ezinbestekoa ikastetxeak eta auzo/herrietako eragileak modu iraunkorrean elkar ekintzan lanean jardutea. Hala, ikastetxerako egiten den hizkuntza-proiektuak auzo/herri mailako hizkuntza-plana ere jaso beharko du, bera ere horren parte izaki.

Euskaran ardaztutako eleaniztasunaren bidean hezkuntza komunitatearen autonomia eta esku-hartzea bilatu eta indartu behar da. Laguntza bideak eta indartze neurriak aplikatu beharko dira jatorri ezberdinetako hizkuntzak dituzten ikasleekin ere. Eta, guzti hau aurrera eraman ahal izateko, beharrezkoak izango diren giza baliabideak, ekonomikoak, azpiegiturakoak, antolaketakoak,… administrazioek bermatu beharrekoa.

Euskal Herrian euskaraz bizitzeko aukera bermatuko duen hezkuntza-eredua nahi dugu. Denon artean adostutako murgiltze-eredua. Hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloak hezkuntzarako jaso dituen neurriak eta irizpideak praktikan gauzatzea ahalbidetuko duen eredua.

Bitartean, hizkuntza-ereduen politika gainditzen ez den bitartean, euskalduntasunetik abiatuz eleaniztasuna bermatu beharra mahai gaineratzearekin batera, D ereduaren garrantzia aldarrikatzen dugu. Hori baita gaur aukera bakarra atzerapausorik eman ez dezagun. Beraz, eskolatze adinean dituzten haurren gurasoei euskaldunduko duen ereduaren alde egiteko deia luzatzen diegu. Gaurko aukera  D eredua.  Eta urratu ditzagun bide berriak ordua da eta!

———————–

Objetivo: formar estudiantes euskaldunes multilingües

Bego Bitorika. Sortzen Elkarteko kordinatzaile orokorra

Ahora que nos sumergimos en la Campaña de prematriculación, como viene siendo habitual, los modelos lingüísticos vuelven a estar en el centro del debate; en cual de los modelos matricularemos a nuestras hijas, es la duda principal. Está claro que el idioma no es el único tema que se tiene en cuenta a la hora de realizar la prematrícula, pero si que es uno de los criterios mas utilizados.

En aquellas países con idioma normalizado, al hablar de los temas educativos, se habla de curriculum, contenidos o valores, modelos pedagógicos, innovación, uso de nuevas tecnologías, formación del profesorado, planes del alumnado, o sobre los recursos necesarios para todo ello. En esos casos no hay dudas sobre el idioma porque tienen la seguridad de que su lengua propia será la del proceso de aprendizaje-enseñanza, así como que se garantizará la salida de un alumnado plurilingüe.

Pero en Euskal Herria, tras pasar treinta y cuatro años desde que se puso en marcha la ley del euskera en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, otros treinta de la Ley del Vascuence en Nafarroa, y teniendo en cuenta que en Lapurdi, Zuberoa y BaxeNafarroa siguen sin un reconocimiento oficial del euskera, la normalización del euskera es una cuenta pendiente, un objetivo sin cumplir. Todavía está por recorrer el camino que nos lleve de la declaración de los derechos lingüísticos a la ejecución, en todos los ámbitos sociales. Así lo recoge el Protocolo para la garantía de los Derechos Lingüísticos confeccionado con las aportaciones realizadas por los distintos organismos de las regiones con lengua minorizada de Europa.

Cualquier ciudadano de Euskal Herria tiene derecho a aprender y vivir en euskara. La euskaldunización de las nuevas generaciones ha sido, y es hoy también, el objetivo principal en el ámbito educativo en Euskal Herria (sin olvidar otros ámbitos, claro está), Estos años se han dado pasos importantes , sobre todo, en el conocimiento del euskara. Unos pasos que se han dado de distinta manera en el territorio vasco, más que nada por los distintos marcos existentes.

Las evaluaciones e investigaciones llevadas a cabo en los últimos años( también las realizadas por las administraciones) han dejado claro el fracaso del sistema de modelos lingüísticos implantado en educación, ya que no garantiza que el alumnado sea euskaldun al acabar los estudios obligatorios. El modelo D es el que más se acerca a los objetivos, pero está demostrado que tampoco lo garantiza.

En la situación de diglosia que tenemos en Euskal Herria, solo un modelo de inmersión en euskera puede garantizar el objetivo de conseguir que las nuevas generaciones tengan la capacidad de vivir en euskera. Tenemos la necesidad de superar el actual sistema de modelos lingüísticos, para poder asegurar que al terminar la enseñanza obligatoria las jóvenes euskaldunes sean plurilingües. Que asegure el dominio por completo del euskera y del castellano-francés, además del conocimiento de otra lengua extranjera, con capacidad para la comunicación.

Y tenemos de donde partir. La propuesta “Ikasle Euskaldun Elenaniztuna sortzen” confeccionada por Euskararen erakundearen Kontseilua en 2008 abrió el camino. De hecho, es la propuesta para superar el sistema de modelos actual con más adhesiones. Y es por ese camino por el que llevamos caminando los últimos años en Sortzen. Haciendo factible en la práctica esa propuesta en dos entornos sociolingüísticos distintos: Dima el barrio de Egia de Donostia.

Las vascoparlantes, si queremos sobrevivir como tales en este mundo, será como vascoparlantes plurilingües. Para ello, se debe priorizar el euskara en las escuelas. El euskara debe ser la lengua escolar en todos los ámbitos.

Modelo de inmersión para el alumnado que no tienen acceso al euskera en casa. Y un modelo de mantenimiento para el alumnado que acceden al euskera como lengua materna. Ahí está la clave. Ofrecer más euskera al alumnado que no tienen tanto acceso a ella.

Del mismo modo, el tratamiento de todos los idiomas que se estudien en el centro escolar deberá estar recogido en el proyecto lingüístico, usando todo los recursos para la enseñanza lingüística de manera coordinada y complementaria.

Pero la escuela no puede euskaldunizar ella sola. Aunque la escuela realice bien su labor, si el castellano tiene más presencia en otros ámbitos importantes para las jóvenes (familia, ocio, comunicación, redes sociales,… ), las niñas y los jóvenes entenderán el euskara como un idioma a utilizar en la escuela, no como un idioma propio. Por eso es imprescindible que las escuelas y los organismos del barrio/pueblo trabajen conjuntamente de manera constante. Es por ello que el proyecto lingüístico del centro escolar deberá recoger también el plan lingüístico del barrio/pueblo, siendo parte del mismo.

En este sentido, habrá que favorecer y fortalecer tanto la autonomía como la capacidad para la toma de decisiones de la comunidad educativa en el camino del plurilingüismo con el euskera como lengua vehicular. Se deberán aplicar medidas dirigidas al refuerzo y ayuda al alumnado con curriculums lingüísticos de originales diversos. Y para poder llevar a buen fin todo esto, la Administración tendrá que hacer posible todos los recursos humanos, económicos, de infraestructuras, organizativos, … necesarios.

Queremos un modelo educativo que garantice la oportunidad de poder vivir en euskera en Euskal Herria. Un modelo de inmersión acordado entre todas. Un modelo que ponga en práctica los criterios y medidas que el Protocolo para los derechos lingüísticos ha recogido.

Y mientras no se supere la política de modelos lingüísticos, al tiempo que ponemos sobre la mesa la necesidad de garantizar el plurilingüismo desde la euskaldunización, reivindicamos la importancia del modelo D, ya que es la única opción que hoy en día nos ayuda a no volver atrás. Por lo tanto, animamos a las familias que deben realizar la prematrícula a que elijan el modelo que euskaldunice. A día de hoy, el modelo D. Y demos nuevos pasos. Es hora.

UTZI ERANTZUN BAT - DEJA UN RESPUESTA

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Aldatu )

Connecting to %s